Loading…
SİTE ARAMASI

Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

B Side Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Ayrıca gizliliğinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimlik (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası) adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kayıt altına alındığınız video ve size ait fotoğraflar, görüntü ve ses kayıtları ve kişiyi tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.

Kişisel Verilerinizin Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından telefon, faks, elektronik posta, posta, elden teslim, güvenlik kamerası, elektronik uygulamalar (whatsApp ve benzeri) ve cihazlar aracılığıyla sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir. Şirketimiz adına yaptığınız görüşmeler, şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek veya Şirketimizin katıldığı çeşitli organizasyonlara, davetlere, toplantılara ve fuarlara sizin ve ailenizin katılımının sağlanması amacıyla, internet üzerinden şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz tarafınıza bilgilendirme yapmak, gerektiğinde posta göndermek, telefon ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla iletişim kurmak, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde sizin adınıza rezervasyon yapılması amacıyla ve açık rızanız ile kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde;

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 • Havayolu şirketleri, otobüs firmaları dahil ulaştırma faaliyeti yapan gerçek/tüzel kişilere,
 • Oteller, konuk evleri dahil konaklama faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel kişilere,
 • Organizasyon faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel kişilere,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,
 • Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, istanbul@britishside.com e-posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Barbaros Bulvarı No: 91 – Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sorumlusu: B Side Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Adres: Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No: 91 – Beşiktaş / İstanbul
Mersis Numarası: 0127063979100001
Veri Kategorizasyonu: Veri Kategorizasyonu Açıklaması
Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri-doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum içeren bilgi ve belgeler, nüfus kayıt bilgileri, parmak izi/avuç izi/göz/retina kayıt bilgileri, IP adresi bilgileri
İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi bilgileri
Güvenlik Bilgisi: Görüntü ve ses kayıtları
Sosyal Medya Paylaşımı: İşletmesinin tanıtım ve reklamı amacıyla gerek yazılı ve görsel basında gerekse sosyal medyanın kullanıldığı her türlü mecrada görüntünün video fotoğraf vb formatlarda kullanılması